09123333417      09127350639      021-77333107   

اجاره بخاری فن دار 641 ( gaseouse)

اجاره بخاری فن دار 641 ( gaseouse)


مدل : 046
نوع سوخت : گاز طبیعی
قدرت حرارتی ورودی 45000) :h/Kcal(کیلو کالری در ساعت
مصرف سوخت)ساعت( : 4.4
فضای قابل گرمایش)مترمکعب( : 066-466
PH/220V/1A1 : برق مشخصات
ابعاد )عرض,طول,ارتفاع ( : 161/21/cm06
وزن)کیلوگرم( : 42

جاره بخاری فن دار 641 ( gaseouse)
این بخاری گازی مجهز به فن می باشد که باعث پرتاب باد گرم و کمک به جریان کانوکشن در داخل سالن می شود.
این بخاری با برق تک فاز 221 ولت کار می کند و حدود یک آمپر جریان مصرفی آن می باشد.
فضای قابل گرمایش این بخاری 011 الی 811 متر مکعب است. بنابراین به سادگی می توانید به تقسیم متوسط این
مقدار ) حدود 611 )بر ارتفاع محل مورد استفاده مساحت مناسب را محاسبه کنید.
این بخاری برای سالن ها و سوله های صنعتی، اماکن ورزشی و سالن های اجتماعات که معموال درب ها و پنجره ها
باز هستند، مناسب است

تماس با کارشناسان